Protokoly o určení vnějších vlivů

Vnější vlivy jsou souborem všech faktorů, které v daném místě / technologii působí na instalované elektrické zařízení. Protokol o určení vnějších vlivů (PoUVV) tak klasifikuje a specifikuje podmínky určující výběr a provedení instalovaných elektrických zařízení.

Stanovení tzv. vnějších vlivů je nezbytné pro návrh, zhotovení a revizi elektroinstalace.

Provozovatel má povinnost mít zpracovány protokoly o určení vnějších vlivů v souladu s přílohou NB ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed. 3 a souvisejícími normami, např. ČSN 33 2000 - 1 ed. 2.

Klasifikace prostorů do zón dle ČSN EN 60079 - 10 - 1 ed. 2 – hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin
Klasifikace prostorů do zón dle ČSN EN 60079 - 10 - 2 ed. 2 – hořlavé prachy

Kontaktujte nás

Katalog analýzy rizik

Katalog společnosti VVUÚ

Již ve fázi příprav každého projektu / přípravy jednotlivých stupňů projektové dokumentace:

  • dokumentace pro územní rozhodnutí – DÚR,
  • dokumentace pro stavební povolení – DSP,
  • dokumentace pro zadání stavby  DZS,
  • dokumentace pro provedení stavby – DPS,
  • dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS,

je potřeba uvažovat s prostředím, které se v dané technologii bude vyskytovat.

Znalost faktorů prostředí je důležitá zejména pro správný výběr samotných technologií, elektroinstalací a rovněž zajištění obecných podmínek bezpečnosti pro konkrétní provozy, technologie nebo jejich části v návaznosti na požadavky příslušných normativních a legislativních požadavků.

STANOVENÍ PROSTŘEDÍ – URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

  • Stanovení vnějších vlivů dle příslušných norem
  • Definice konkrétních požadavků na elektroinstalace
  • Účast expertních pracovníků analýzy rizik v odborných komisích při návrhu, zpracování a schvalování
  • Zpracování a vedení protokolů o určení vnějších vlivů
  • Realizace podpůrných měření pro ověření jednotlivých parametrů prostředí

Grafické znázornění zón u hodnocené technologie - podzemní nádrže

Podzemní nádrž určená pro skladování hořlavé kapaliny je umístěna v bezpečnostní jímce. Z nádrže vede výfukové potrubí do volného prostoru, které je opatřeno přetlakovým pojistným ventilem a zařízením zabraňujícím prošlehnutí plamene.

  Zóna 0 - Prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
  Zóna 1 - Prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
  Zóna 2 - Prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par

Kontaktní formulář