Analýza rizik elektrických / neelektrických zařízení

Posouzení vhodnosti výběru nově instalovaných a provozovaných elektrických a neelektrických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu na základě technické dokumentace. Elektrická i neelektrická zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a souvisejících příslušných norem.

Komplexní posouzení konstrukce a provedení strojních zařízení do EX prostředí:

  • hodnocení nebezpečí vznícení,
  • hodnocení způsobu provedení ochrany,
  • ověření vhodnosti zařízení s ohledem na požadavky skupiny a kategorie,
  • stanovení adekvátních opatření.

Kontaktujte nás

Katalog analýzy rizik

Katalog společnosti VVUÚ

Analýza rizik neelektrických zařízení

V prostorách, klasifikovaných dle NV č. 406/2004 Sb. jako prostředí s nebezpečím výbuchu, je pro zabránění vznícení nebezpečné výbušné atmosféry nutno dbát nejen na správný výběr elektrických zařízení, ale rovněž zařízení neelektrických (ventilátory, dopravníky, čerpadla, apod.). Pokud neelektrické zařízení, které je instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu nebylo určeno pro použití v tomto prostředí přímo výrobcem, je u něj nutno provést hodnocení nebezpečí vznícení dle ČSN EN ISO 80079 - 36 a souvisejících norem.

Provádíme:

  • zpracování analýzy neelektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, výstupem analýzy je protokol o vhodnosti umístění neelektrického zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu - zóny,
  • zpracování analýzy rizik požáru a výbuchu strojních zařízení dle ČSN EN 1127 - 1 ed. 3, výstupem analýzy je protokol o vhodnosti umístění strojního zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu - zóny.

 

Analýza rizik elektrických zařízení

Výstupem analýzy je stanovisko o případných neshodách mezi provedením daných zařízení a požadavky, které jsou na ně v konkrétní aplikaci kladeny z pohledu jejich umístění v prostředí definovaném jako prostředí s nebezpečím výbuchu.

Provádíme:

  • nezávislé zmapování a identifikace provedení jednotlivých instalovaných zařízení v prostorech, klasifikovaných jako prostory s nebezpečím výbuchu,
  • konfrontace s požadavky, které jsou na ně kladeny ve vztahu ke stanovenému prostředí, ve kterém jsou instalovány.

Označování elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu pro prachy

Označování elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu pro plyny a páry

Kontaktní formulář